Ogłoszenie Upadłości Osoby Fizycznej. Upadłość Konsumencka

jak ogłosić upadłość firmyChciałbyś uwolnić się od zobowiązań poprzez ogłoszenie upadłości, jednakże nie posiadasz statusu przedsiębiorcy? 

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej to formalna nazwa „upadłości konsumenckiej”. Celem zastosowania tej procedury jest zapewnienie niewypłacalnej osobie fizycznej „nowego startu”. Oznacza to rozpoczęcie życia bez niespłaconych zobowiązań po wykonaniu planu spłaty.

Upadłość konsumencka polega na tym, że sąd ustala dla dłużnika plan spłaty, po którego wykonaniu zobowiązania mogą być umorzone. Minusem tego rozwiązania jest fakt, że w trakcie postępowania upadłościowego cały majątek osoby fizycznej [np. nieruchomości, samochody, sprzęt TV] jest sprzedawany. Wierzyciele spłacani są ze środków uzyskanych ze sprzedaży mienia dłużnika, a także z jego bieżących dochodów.

Podstawą prawną dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest tytuł V ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze [Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.]. Zgodnie ze wskazanymi przepisami ten typ upadłości może zostać ogłoszony jedynie względem osoby fizycznej nie posiadającej statusu przedsiębiorcy.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?

Możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przysługuje osobom fizycznym, do których nie mają zastosowania przepisy odnoszące się do upadłości przedsiębiorców. Zatem pierwszym kryterium decydującym o zdolności do zgłoszenie upadłości konsumenckiej jest posiadanie statusu osoby fizycznej oraz nieposiadanie statusu przedsiębiorcy.
Kto zatem może złożyć przedmiotowy wniosek? Złożyć go mogą:

1. osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami;
2. wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, np. komandytariusze w spółkach komandytowych, akcjonariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych;
3. akcjonariusze w spółkach akcyjnych bez względu na liczbę i rodzaj posiadanych akcji, jak również udziałowcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i to także wtedy, gdy są jedynymi akcjonariuszami lub udziałowcami, jeśli nie są przedsiębiorcami;
4. osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, jeżeli obok gospodarstwa rolnego nie prowadzą innego przedsiębiorstwa.

Natomiast pomimo posiadania statusu osoby fizycznej, upadłości konsumenckiej nie mogą zgłosić:
1. osoby fizyczne faktycznie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (nawet jeżeli nie dopełniły one obowiązku wpisu do właściwego im rejestru);
2. osoby fizyczne, które były przedsiębiorcami, jeżeli od dnia zaprzestania wykonywania przez te osoby działalności gospodarczej oraz wykreślenia ich z właściwego rejestru nie upłynął rok;
3. osoby fizyczne, które były przedsiębiorcami, jeżeli od dnia zaprzestania wykonywania przez te osoby działalności gospodarczej oraz wykreślenia ich z właściwego rejestru nie upłynął rok;
4. spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy, w stosunku do którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie nie dłuższym niż rok od dnia śmierci;
5. osoby fizyczne będące wspólnikami osobowych spółek handlowych [np. spółka jawna, spółka komandytowa].
Oczywiście przesłanką konieczną do wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest istnienie niewypłacalności dłużnika. Niewypłacalność może mieć źródła w różnych zdarzeniach: niewykonywanych umowach kredytowych, niespłaconych długach, niewykonywanych wyrokach sądowych, decyzjach administracyjnych itp. Niewypłacalność ma miejsce, gdy dłużnik nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań.

Do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?
Wniosek powinien zostać złożony do Sądu Rejonowego – sądu gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Ile kosztuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?

Na mocy przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28.7.2005 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.), od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobiera się opłatę podstawową. Opłata podstawowa wynosi 30 zł.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?

Zgodnie z treścią przepisu art. 4912 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie [ponieważ wniosek mogą złożyć osoby, które popadły w niewypłacalność w wyjątkowych okolicznościach oraz nie ze swojej winy to we wniosku należy wskazać okoliczności oraz uzasadnić je]
4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

Podsumowując należy wskazać, że ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest wśród Polaków wciąż instytucją mało popularną. Niestety konsumenci niewiele o niej wiedzą, w związku z czym boją się korzystać z tego rozwiązania. Natomiast w wielu krajach europejskich upadłość konsumencka na dobre zagościła w świadomości obywateli, bowiem jest to skuteczny instrument umożliwiający przywrócenie do życia społecznego osób w trudnej sytuacji finansowej.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest dosyć skomplikowaną czynnością, w związku z czym dla pewności warto skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria zajmuje się kompleksowym opracowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości oraz przeprowadzaniem postępowania upadłościowego.