Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. mother039s_loveSąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, kontaktach rodziców z dzieckiem, a także o kosztach jego utrzymania.

Na początek należy wyjaśnić, że czym innym jest władza rodzicielska a czym innym kontakty.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, do czasu pełnoletniości dziecka. Każdy z rodziców ma prawo i jednocześnie obowiązek wykonywania władzy rodzicielskiej, dopóki nie zostanie ona prawomocnie odebrana wyrokiem sądu. Najkrócej mówiąc, władza rodzicielska to obowiązek i prawo rodziców do: wychowania zgodnie z własnymi poglądami, troski o rozwój fizyczny i duchowy dziecka, podejmowania decyzji o leczeniu, rozwijania predyspozycji intelektualnych, czy też sprawowania pieczy nad jego majątkiem.

Kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. Co do zasady rodzic ma prawo do swobodnego utrzymywania kontaktu z dzieckiem, dopóki tego kontaktu nie pozbawi go sąd. Często jednak po rozwodzie, małżonkowie nie są w stanie porozumieć się co do terminów spotkań, a więc konieczne jest ich sądowe ustalenie.

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie – Czy rozwód oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Nie zawsze. Najczęściej jest tak, że władza rodzicielska przysługuje po rozwodzie obojgu małżonkom, jednak trudno jest ją wykonywać, gdy byli małżonkowie nie mieszkają już razem. Wówczas należy ustalić w jakim zakresie każdy z rodziców ma prawo do kontaktów z dzieckiem. W praktyce wygląda to tak, że jedno z rodziców, z którym zamieszkuje dziecko będzie miało większe prawo do kontaktów z dzieckiem, niż drugi rodzic.

Który rodzic po rozowdzie będzie sprawował codzienną opiekę nad dzieckiem? Z kim dziecko będzie mieszkało po rozwodzie?

Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W praktyce najczęściej dziecko mieszka z matką, choć nie zawsze. Decyzja sądu jest uzależniona od wielu czynników takich jak np.: warunki mieszkaniowe i finansowe, tryb życia rodzica czy też rodzaj wykonywanej przez niego pracy. Sąd zawsze będzie kierował się dobrem małoletniego dziecka, dlatego istotne jest dla sądu z którym rodzicem dziecko jest bardziej związane emocjonalnie. Dziecku należy zagwarantować aby wychowywało się w atmosferze pokoju, szczęścia i miłości, co zawsze sąd bierze pod uwagę.

Kiedy odbiera się prawo do kontaktów?

Prawo do kontaktów przysługuje każdemu z rodziców. Może zdarzyć się tak, że jedno z rodziców zostanie pozbawione władzy rodzicielskiej. Nie oznacza to, że małżonek zostanie pozbawiony prawa do wykonywania kontaktów. Sąd musi w orzeczeniu pozbawić wprost prawa do wykonywania kontaktów z uwagi np. na zachowania demoralizujące czy popełnienie przestępstwa na szkodę małoletniego. Pozbawienie prawa do kontaktów stosuje się w wyjątkowo szkodliwych dla dziecka sytuacjach takich jak np.: alkoholizm, narkomania, niemoralne prowadzenie czy popełnienie przestępstwa na szkodę małoletniego. Należy zaznaczyć, że w przypadku poprawy zachowania rodzica, którego pozbawiono uprzednio prawa kontaktu, sąd może zmienić swoją decyzję.