Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Stan faktyczny: między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, sytuacja między małżonkami jest bezsporna, tj. małżonkowie żądają, aby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód bez orzekania o winie którejś ze stron.

 

Poznań, dnia…………………….

Sąd Okręgowy w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 32
61-745 Poznań

Powód: Anna Kowalska
ul. Młyńska 15/10
61-730 Poznań

Pozwany: Jarosław Kowalski
ul. Młyńska 15/10
61-730 Poznań

POZEW O ROZWÓD

Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o:

1. rozwiązanie związku małżeńskiego powódki Anny Kowalskiej oraz Jarosława Kowalskiego zawartego w dniu 15 kwietnia 2000r., przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu i wpisanego do Księgi Małżeństw pod numerem 45/2000 przez rozwód bez orzekania o winie;
2. przeprowadzenie dowodu z dokumentu – odpisu zupełnego aktu małżeństwa wydanego w dniu 15 kwietnia 2000r. przez Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu na okoliczność zawarcia związku małżeńskiego;
3. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność ustalenia całkowitego i trwałego rozkładu małżeństwa stron we wszystkich strefach pożycia małżeńskiego – duchowej, fizycznej i gospodarczej;
4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu.

Strony zwarły związek małżeński w dniu 15 kwietnia 2000r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu, nr aktu małżeństwa 45/2000.

Dowód:

  1. odpis zupełny aktu małżeństwa z dnia 15 kwietnia 2000r. nr 45/0000 – oryginał

Po pewnym okresie wspólnego pożycia zaczęła się coraz silniej uwidaczniać różnica charakterów i temperamentów. Strony miały zupełnie odmienne wizje życia i priorytety, a ich różne charaktery uniemożliwiały odnalezienie porozumienia we wspólnych relacjach.

Strony podejmowały próby ratowania małżeństwa, jednakże w 2008 roku zaniechały tych prób. Już w tym okresie pomiędzy małżonkami zanikła więź fizyczna i emocjonalna, a nawet gospodarcza.

W 2012 roku pozwany wyprowadził się od powódki i aktualnie mieszka sam. Od tego czasu strony pozostają w separacji. W ocenie Powódki brak jest możliwości kontynuowania pożycia małżeńskiego z pozwanym.

Wobec powyższego w świetle art. 56 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie ma podstaw do dalszego utrzymywania związku małżeńskiego. W doktrynie przyjmuje się, że trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego ma miejsce wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej we wszystkich jej płaszczyznach – duchowej, fizycznej i materialnej. Z okoliczności sprawy wynika, że małżonkowie nie darzą już siebie uczuciem. Powódka jednoznacznie wskazuje, że rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy stronami niniejszego postępowania jest trwały, gdyż na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

W przedmiotowej sprawie nie występuje też sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego, w szczególności orzeczenie rozwodu nie spowoduje krzywdy żadnej ze stron procesu i ich rodzin ani nie będzie godzić w powszechnie uznane przez społeczeństwo wartości.

W związku z powyższym niniejszy pozew jest konieczny i w pełni uzasadniony.

Anna Kowalska

Załączniki:

  1. dowód uiszczenia opłaty od pozwu [załącznik nr 1];
  2. odpis zupełny aktu małżeństwa z dnia 15 kwietnia 2000 r. nr 45/2000 – oryginał [załącznik nr 2];
  3. odpis pozwu dla strony przeciwnej.