Odmowa ponownego przyznania renty przez ZUS

ODMOWA PONOWNEGO PRZYZNANIA RENTY PRZEZ ZUS-

czyli odwołanie od decyzji ZUS, w której odmówiono dalszego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Według oficjalnych danych w 2013 roku u 16,8% osób ponownie badanych przez lekarzy orzeczników ZUS nie stwierdzono choćby częściowej niezdolności do pracy. Odsetek ten jest tylko pozornie niewielki. Należy mieć na uwadze, że odnosi się on do osób, u których wcześniej już kiedyś stwierdzono całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. Zatem co robić w przypadku, w którym ZUS faktycznie odmawia ponownego przyznania renty, stwierdzając, że jesteśmy w stanie podjąć pracę zgodną z naszymi kwalifikacjami, chociaż przecież żadne ozdrowienie nie nastąpiło?

PRZYKŁAD

Janinie K. w grudniu 1984r. przyznano prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na okres dwóch lat. Przyczyną tej decyzji były zdiagnozowane u niej zwyrodnienia stawów oraz zespół cieśni w obrębie obydwu nadgarstków, ograniczające znacznie możliwości ruchowe, a co za tym idzie – wykonywanie dotychczasowej pracy położnej. Następnie kolejnymi decyzjami ZUS wydłużał Janinie K. okres pobierania renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jednakże w grudniu 2014r. lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że Janina K. nie jest niezdolna do pracy. Lekarz orzecznik ZUS w żaden sposób nie uzasadnił swojego stanowiska. Po złożonym przez Janinę K. sprzeciwie, komisja lekarska również orzekła, że Janina K. jest zdolna do pracy. Z tej przyczyny ZUS odmówił Janinie K. ponownego przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy na kolejny okres. Janina K. nie zgadza się z decyzją ZUS, gdyż jej stan zdrowia po 20 latach choroby wcale nie uległ poprawie.

W TEORII

Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się:

1) stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji;

2) możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

W PRAKTYCE

W praktyce dzieje się tak, jak w wyżej wskazanym przykładzie – lekarz orzecznik ZUS wskazuje jedynie, że osoba badana nie jest dłużej niezdolna do pracy, gdyż na taki stan wskazuje przeprowadzone bezpośrednie badanie i analiza przedstawionej dokumentacji medycznej.

ODMOWA PONOWNEGO PRZYZNANIA RENTY PRZEZ ZUS – Co można zrobić w takiej lub podobnej sytuacji?

Należy odwołać się do sądu od decyzji ZUS. Odwołanie musi nastąpić w terminie miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie składa się pisemnie w placówce ZUS, która wydała decyzję, bądź za pośrednictwem poczty. Odwołanie można złożyć również ustnie do protokołu sporządzonego przez odpowiedni oddział ZUS. Odwołanie sporządzić i wnieść może także profesjonalny pełnomocnik. Po wniesieniu odwołania ZUS ma 30 dni na ewentualne uwzględnienie odwołania. Jeśli jednak w ciągu tych 30 dni ZUS nie uwzględni odwołania (choćby jedynie w części), sprawa jest przekazywana do właściwego sądu.

ODMOWA PONOWNEGO PRZYZNANIA RENTY PRZEZ ZUS – O czym trzeba pamiętać składając odwołanie?

Po pierwsze, trzeba pamiętać o dotrzymaniu terminów, ponieważ sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Te przyczyny należy wtedy wykazać w odwołaniu.

Po drugie, odwołując się od decyzji ZUS warto zgromadzić wszelkie dokumenty i dowody poświadczające faktyczny stan zdrowia osoby badanej, głównie opisy i wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego. Tym samym, trzeba skupić się na wykazaniu, że stan zdrowia osoby odwołującej się nie uległ poprawie od czasu wydania poprzedniej decyzji, a zatem wskazuje na co najmniej częściową niezdolność do pracy, zaś lekarz orzecznik ZUS oraz komisja lekarska nie rozpoznali u odwołującego się wszystkich schorzeń.

Po trzecie, trzeba pamiętać, że odpowiednio i wyczerpująco napisane uzasadnienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS także może mieć wpływ na szybsze uzyskanie ponownego prawa do renty.

Zarówno na etapie wniesienia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, jak i przy odwołaniu od decyzji ZUS warto zwrócić się do profesjonalnego podmiotu prawnego, który pomoże w selekcji istotnych informacji i dokumentów, oceni ich doniosłość i znaczenie, a także w sposób profesjonalny pomoże opracować sprzeciw, odwołanie od decyzji ZUS i inne pisma.

podobny artykuł: “Odmowa wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS”