Odpowiedzialność cywilna i jej rodzaje

odpowiedzialność cywilna i jej rodzaje - kancelaria NMBOdpowiedzialność cywilna obejmuje dwa rodzaje sytuacji. Pierwsza z nich to odpowiedzialność kontaktowa, która powstaje pomiędzy stronami umowy w wyniku jej niewykonania lub nienależytego wykonania np. wykonania po terminie. Druga z nich to odpowiedzialność deliktowa, w przypadku której poszkodowanego ze sprawca szkody nie wiąże żadna umowa np. szkoda polegająca na zniszczeniu samochodu i rozstroju zdrowia powstała w wyniku wypadku samochodowego.

Odpowiedzialność ta dotyczy także obowiązku naprawienia szkody powstałej w wyniku prowadzenia negocjacji bez zamiaru zawarcia umowy.
Obowiązek udowodnienia okoliczności, które pozwalają na uzyskania odszkodowania za szkodę majątkową i zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną cierpieniem fizycznym i psychicznym spoczywa na poszkodowanym, czyli na osobie która szkody lub krzywdy doznała. Udowodnienie to obejmuje wykazanie winy sprawcy, szkody co do zasady i wysokości oraz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę, a szkodą. Wysokość szkody najlepiej udowodnić przez przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak faktury, paragony. W przypadku dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę wysokość żądanej kwoty musi mieć uzasadnienie w rozmiarze cierpienia psychicznego i fizycznego, ale nie musi być udowodniona rachunkami, czy fakturami.

Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Zawierając umowę z daną osobą, czy spółką planujemy przedsięwzięcie z myślą o wspólnych zyskach i dalszym rozwoju naszej firmy. Zawierając takie umowy, jak umowa kupna/sprzedaży, umowa najmu, dzierżawy, umowa zlecenia, o dzieło, umowa dostawy, kontraktacji, umowa o roboty budowlane, umowa komisu, składu, przechowania, umowa spedycji, przewozu, czy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych albo umowa pożyczki, decydujemy się na zapłatę ceny za otrzymanie usług lub towarów o umówionej jakości. Świadcząc nasze usługi, czy sprzedając wyprodukowane towary innym dokładamy wszelkich starań aby nasz klient był zadowolony i otrzymał zamówienie terminowo. Niestety druga strona nie zawsze postępuje zgodnie z zawartą umową. Spóźnia się z zapłatą, nie wykonuje swojej części umowy, a jej działanie dalekie jest od oczekiwanego przez nas profesjonalizmu.
Pojawia się jednak pytanie, czego możemy żądać od nielojalnego kontrahenta. Wszytko zależy od tego, czy niewywiązanie się z umowy nastąpiło mimo tego, że nasz partner miał możliwość wykonać umowę, ale tego nie zrobił. Brak pieniędzy nie zwalnia jednak od obowiązku zapłaty. Jeżeli druga strona umowy nie wywiązuje się z niej w pierwszej kolejności możemy żądać, aby spełniła należne nam świadczenie np. zapłaciła umówioną wcześniej cenę. Może jednak okazać się, że np. dostawa towaru po terminie nie będzie nam potrzebna, ponieważ już ten towar kupiliśmy. Wówczas pojawia się nie tylko możliwość dochodzenia odszkodowania, ale pod pewnymi warunkami możemy również odstąpić od umowy. Należy jednak pamiętać, że dużo zależy od tego, jakiej treści umowę podpisaliśmy oraz od okoliczności konkretnej sprawy. Dopiero analiza tych dwóch elementów pozawala na udzielnie odpowiedzi, jak „wyplątać się” z umowy, której druga strona nie realizuje, tak żeby samemu nie zapłacić kary umownej oraz nie ponieść innych konsekwencji finansowych.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa

Drugim rodzajem odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność z tytułu tzw. deliktu, czyli czynu niedozwolonego. Pojęcie to dotyczy sytuacji, w których nie wiązała nas ze sprawcą żadna umowa, a odpowiedzialność powstała z mocy prawa z powodu niezgodnego z prawem (cywilnym lub karnym) zachowania sprawcy. Do wskazanych powyżej przypadków należą takie sytuacje jak spowodowanie wypadku samochodowego, uszkodzenie lub kradzież naszego mienia, uszkodzenie ciała, oszustwo, włamanie, naruszenie praw autorskich, naruszenie dóbr osobistych takich jak np. prywatność, spowodowanie rozstroju zdrowia, utraty zdolności do pracy, a także kalectwa, czy spowodowanie śmierć osoby nam bliskiej.
Oczywiście to na poszkodowanym, czyli np. na osobie, której samochód uległ zniszczeniu ciąży wykazanie tzw. przesłanek odpowiedzialności, czyli okoliczności które pozwalają na wypłatę odszkodowania, czy zapłacenie przez sprawce za naprawę. Niestety można spotkać się z sytuacją, w której ubezpieczyciel będzie zaniżał wysokość należnego odszkodowania. Wówczas potrzebna będzie pomoc profesjonalisty.
Odpowiedzialność cywilna danej osoby za jej własne czyny wymaga wykazania, że osoba ta jest winna powstaniu szkody. W wielu przypadkach może okazać się, że osoba taką będzie próbować uniknąć odpowiedzialności np. przez wykazanie, że ktoś inny ponosi odpowiedzialność albo trudno będzie ustalić kto jest odpowiedzialny za spowodowanie danej szkody. Obrazuje to następujący przykład: z zapakowanej paczki wylewa się kwas, który uszkadza kurierowi dłoń. Wówczas pojawia się pytanie, czy do wylania się kwasu doszło, ponieważ paczka została źle zapakowana i oznakowana, czy sam kurier ją uszkodził, a może błąd leży po stronie organizacji pracy w firmie kurierskiej.

Dochodzenie naprawienia szkody może okazać się więc trudne i trwać długi okres czasu. Może pojawić się też potrzeba kontaktu z profesjonalistami, którzy przeanalizują konkretna sytuację i wybiorą najskuteczniejszą drogę do dochodzenia odszkodowania, czy innego sposobu naprawienia doznanej szkody.

//
Niniejszy artykuł jest przedmiotem praw autorskich. Nie kopiuj go bez zgody autora.
//
Jeżeli masz dalsze pytania czy wątpliwości w tej kwestii, bądź potrzebujesz pomocy w procedurze rejestracji znaku, skontaktuj się z profesjonalnym podmiotem świadczącym usługi prawne.