Rozdzielność majątkowa a długi męża

prawoZdecydowana większość par decyduje się na wspólność majątkową, ponieważ w odbiorze społecznym rozdzielność majątkowa oznacza często brak zaufania pomiędzy małżonkami. Nic bardziej mylnego. Często decyzja o rozdzielności majątkowej, prawniczo zwanej intercyzą, podejmowana jest w celu ochrony drugiego małżonka i jego majątku, w szczególności jeśli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.

Prowadzenie firmy zawsze jest związane z ryzykiem, zwłaszcza w związku z możliwością braku terminowego regulowania płatności przez kontrahentów. Przedsiębiorca w szczególności nie ma wpływu na zachwiania na rynku. Większość osób prowadzących firmy, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej stara się ratować swój biznes do końca, często nie mogąc przewidzieć, czy podjęte działania przyniosą zamierzony efekt. Sytuacja ta dotyczy również lekarzy wykonujących zawód w oparciu o umowę cywilnoprawną, czyli na podstawie tzw. kontraktu oraz osób nieprowadzących działalność gospodarczą, ponieważ także w przypadku kredytów konsumenckich nagła utrata pracy może spowodować brak środków na ich spłatę.
Rozdzielność majątkowa utożsamiana jest ze sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za długi małżonka. Sytuacja ta nie jest jednak aż tak prosta. Wszystko zależy bowiem od momentu, w którym małżonkowie zdecydowali się na ustrój rozdzielności oraz od zachowania małżonka zaciągającego zobowiązanie. Umowę, na mocy której małżonkowie zamiast wspólności majątkowej zdecydują się na rozdzielność można zawrzeć przed i po ślubie. Umowa taka musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Rozdzielność majątkowa od początku trwania małżeństwa a długi małżonka

Sytuacja jest stosunkowo klarowna, jeżeli małżonkowie od początku związku małżeńskiego zdecydowali się na rozdzielność majątkową. Oznacza to, że od samego początku małżeństwa nie powstał majątek wspólny, a wszystkie zobowiązania małżonków są ich osobistymi długami, za które drugi małżonek, co do zasady, nie ponosi odpowiedzialności. Małżonkowie podczas zaciągania zobowiązań muszą jednak pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii. Powinni zawsze powiadomić drugą stronę umowy o rozdzielności, ponieważ może ona pozostawać w mylnym przekonaniu, że małżonkowie posiadają majątek wspólny.

Kwestia ta jest istotna nie tylko ze względu moralnych, czy też ze wglądu na możliwość zamiany decyzji o przystąpieniu do danej umowy przez drugą stronę, ale przede wszystkim ze względu na konsekwencje prawne dla drugiego małżonka. Żona może bowiem pozostawać w przekonaniu, że nie musi interesować się zobowiązaniami zaciągniętymi przez męża, ponieważ nie będzie spłacać jego długów. Zgodnie jednak z art. 471 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome”. Oznacza to, że o ile żona nie udowodni, że druga strona umowy np. bank wiedział, że małżonkowie zdecydowali się na intercyzę, będzie musiała się liczyć z tym, że spłata długów męża nastąpi również z jej majątku.

Niestety często małżonek, który nie jest stroną umowy np. kredytu, nie będąc obecny podczas jej podpisywania, nie będzie w stanie, w braku współpracy ze strony współmałżonka wykazać, że kredytodawca wiedział o rozdzielności. Może zdarzyć się również, że mąż nie poinformuje kontrahenta o intercyzie, ponieważ nie jest świadomy jakie konsekwencje prawne niesie to ze sobą dla drugiego małżonka. Konsekwencje te dotyczą także postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie bowiem z art. 822 kodeksu postępowania cywilnego komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, takich jak zajęcie, czy licytacja jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek powoła się na rozdzielność majątkową, przedstawi umowę oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że osoba, której małżonek jest winny pieniądze wiedziała o intercyzie. Tak więc informacja o rozdzielności powinna być bankowi, czy kontrahentowi przekazana na piśmie i odbiorca powinien potwierdzić jej otrzymanie własnoręcznym podpisem.

Rozdzielność majątkowa po zawarciu związku małżeńskiego a długi małżonka

Sytuacja komplikuje się, jeżeli małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność po ślubie. Do długów jednego z małżonków powstałych po zawarciu umowy, na mocy której małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność będą miały zastosowanie zasady przedstawione powyżej. Nie można jednak zapominać, że małżonkowie mogli zadłużyć się jeszcze przed zwarciem intercyzy, kiedy posiadali majątek wspólny. Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na wspólny kredyt w banku albo jeden z małżonków wraził zgodę na pożyczkę drugiego małżonka, wówczas mimo późniejszego ustanowienia rozdzielności oboje małżonkowie dalej odpowiadają za te długi. Sytuacja kształtuje się odmiennie, jeżeli w trakcie trwania wspólności majątkowej małżonek zawarł np. umowę kredytu bez zgody drugiego małżonka. Wówczas małżonek, który jest stroną umowy odpowiada ze swojego majątku osobistego oraz ze składników majątku wspólnego, takich jak jego wynagrodzenia za pracę oraz inne dochody przez niego uzyskane.
Ustanowienie rozdzielności już w trakcie trwania małżeństwa powoduje, że małżonkowie mogą mieć długi, za które będą odpowiadać wspólnie, każdy ze swojego majątku osobistego. Po zawarciu intercyzy, pod warunkiem poinformowania o niej drugiej strony umowy, za dług będzie odpowiadać ze swojego majątku osobistego tylko ten małżonek, który dług zaciągnął.

//
Niniejszy artykuł jest przedmiotem praw autorskich. Nie kopiuj go bez zgody autora.
//
Jeżeli masz dalsze pytania czy wątpliwości w tej kwestii, bądź potrzebujesz pomocy w procedurze rejestracji znaku, skontaktuj się z profesjonalnym podmiotem świadczącym usługi prawne.