UPADŁOŚĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU

wagaUPADŁOŚĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU,

czyli jak skutecznie uchronić zadłużoną firmę przed likwidacją
Problemy finansowe polegające na nieregulowaniu wymagalnych zobowiązań pieniężnych, mogą skutkować nie tylko koniecznością likwidacji firmy, ale także obciążyć osoby zarządzające spółką, które zgodnie z prawem ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku zaistnienia jej niewypłacalności. W pewnych sytuacjach, możliwe jest jednak uchronienie firmy przed likwidacją, a członków zarządu spółki przed ponoszeniem odpowiedzialności za jej zobowiązania. Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje bowiem możliwość przeprowadzenia upadłości z możliwością zawarcia układu i zachowania bytu przedsiębiorstwa.

 

Co zrobić, aby pomimo bankructwa firmy, uchronić ją przed likwidacją?

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
W przypadku, gdy dłużnik nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a więc staje się niewypłacalny, konieczne jest złożenie do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, wniosku o ogłoszenie upadłości. Co istotne, pozostaje to nie tylko prawem dłużnika, ale przede wszystkim jego obowiązkiem. Prawo przewiduje także termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynoszący, zgodnie z art. 21 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, dwa tygodnie od dnia, w którym wystąpiła podstawa ogłoszenia upadłości.

 

Upadłość układowa a likwidacyjna

Samo ogłoszenie upadłości firmy nie musi prowadzić do jej likwidacji. Ogłaszając upadłość sąd określa sposób prowadzenia postępowania upadłościowego. Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje dwa sposoby prowadzenia postępowania – postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu oraz postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Odmienny pozostaje cel obu postępowań – postępowanie w upadłości z możliwością zawarcia układu ma charakter restrukturyzacyjny – wierzyciele zostają zaspokojeni w sposób określony układem (porozumieniem), przy zachowaniu istnienia przedsiębiorstwa. Jest to więc korzystny dla dłużnika sposób wyjścia z kłopotów finansowych, a dla samych wierzycieli możliwość uzyskania częściowego zaspokojenia ich roszczeń.

Natomiast postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego prowadzi do zlikwidowania majątku upadłego oraz podziału uzyskanych dzięki temu środków pomiędzy wierzycieli. W toku postępowania upadły traci zarząd majątkiem, nad którym czuwa, a następnie go likwiduje, syndyk ustanowiony przez sąd. Zaspokojenie wierzycieli następuje zaś według ustawowej kolejności zaspokojenia.

W każdym przypadku, gdy uprawdopodobnione zostanie, że w wyniku układu wierzyciele zaspokojeni zostaną w wyższym stopniu, niż po przeprowadzeniu postępowania obejmującego likwidację majątku dłużnika, sąd orzeknie upadłość układową.

Co istotne, nawet jeśli na początku postępowania sąd zdecyduje się na prowadzenie postępowania w nurcie likwidacyjnym lub układowym, w toku postępowania może jeszcze zmienić swoją decyzję tak, aby zapewnić jak największą efektywność postępowania.

W przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, powinien on wskazać czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu czy też obejmującą likwidację majątku upadłego. Istotnym elementem wniosku, w przypadku, gdy dłużnik zdecyduje się wnosić o ogłoszenie upadłości układowej, jest wskazanie w nim propozycji układowych.
Propozycje układowe w upadłości z możliwością zawarcia układu:
Aby doszło do zawarcia układu, muszą zostać złożone propozycje układowe określające sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego wraz z uzasadnieniem. Restrukturyzacja zobowiązań upadłego polegać może w szczególności na:
– odroczeniu wykonania zobowiązań;
– rozłożeniu spłaty długów na raty;
– zmniejszeniu sumy długów;
– konwersji wierzytelności na udziały lub akcje;
– zmianie, zamianie lub uchyleniu prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Wybór odpowiedniego sposobu restrukturyzacji zobowiązań ma kluczowe znaczenie dla możliwości wykonania układu przez dłużnika.

Wstrzymanie zaspokojenia wierzycieli
Układ zawierany jest wtedy, gdy wierzyciele zainteresowani są w utrzymaniu przedsiębiorstwa upadłego, którego dalsze funkcjonowanie stwarza możliwość zaspokojenia choćby części z ich wierzytelności. Jednocześnie daje on dłużnikowi możliwość dalszego wykonywania działalności, a ponadto ustalenia sposobu spłat zadłużenia na korzystnym dla wszystkich zainteresowanych poziomie.

Co ważne, od momentu ogłoszenia upadłości układowej spółka zyskuje czas na potratowanie swojej sytuacji finansowej. Od momentu bowiem ogłoszenia upadłości układowej, wierzyciele nie mogą żądać od dłużnika zapłaty dotychczasowych długów. Jak wskazuje art. 87 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, od dnia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o umorzeniu postępowania, upadły albo zarządca nie mogą spełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem. Tym samym, dłużnik zyskuje kilka lub kilkanaście miesięcy na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej.

Układ

Układ jest niczym innym jak porozumieniem wierzycieli, określającym sposób zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Do zawarcia układu nie jest wymagana zgoda dłużnika. Warunkiem przyjęcia układu jest natomiast, aby wypowiedziała się za nim większość uprawnionych do głosowania wierzycieli mających łącznie co najmniej dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania, a następnie zatwierdził go sąd. Sąd może odmówić zatwierdzenia układu w przypadku, gdy prowadzi on do rażącego pokrzywdzenia wierzycieli. Po wykonaniu układu, czyli spłaceniu przez dłużnika wierzytelności w wysokości wskazanej w układzie, sąd wydaje postanowienie o wykonaniu układu, a upadły odzyskuje pełne prawo swobodnego zarządzania majątkiem.
Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu stanowi więc skuteczne narzędzie służące do ustabilizowania sytuacji finansowej bankrutującej firmy mogące mieć zastosowanie do tych firm, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą dalej funkcjonować z zyskiem. Należy jednak pamiętać, że w skutek zajścia nieoczekiwanej zmiany stosunków, długoletnie wykonywanie układu może stać się niekorzystne dla wierzycieli. Ponadto, dłużnik w każdej chwili może zaprzestać jego wykonywania.

//
Niniejszy artykuł jest przedmiotem praw autorskich. Nie kopiuj go bez zgody autora.
//
Jeżeli masz dalsze pytania czy wątpliwości w tej kwestii, bądź potrzebujesz pomocy w procedurze rejestracji znaku, skontaktuj się z profesjonalnym podmiotem świadczącym usługi prawne.