OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wagaProwadzenie działalności gospodarczej związane jest z olbrzymim ryzykiem, ponieważ jest to zawsze obarczone ryzykiem niepowodzenia, a nawet i ogłoszenia upadłości. Rozważny przedsiębiorca powinien być świadomy tego, jakie kroki prawne należy podjąć w sytuacji, w której prowadzenie działalności gospodarczej przynosi większe straty aniżeli zyski, a w szczególności w sytuacji, gdy stał się niewypłacalny i zmuszony jest do ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej. Należy wskazać, że przedsiębiorca jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Co oznacza, że zobowiązanie stało się wymagalne? Między innymi, że nadszedł termin zapłaty sumy pieniężnej wynikającej z danego zobowiązania. Każdemu przedsiębiorstwu może przydarzyć się okresowa niewypłacalność, ale jeżeli utrzymuje się ona dłużej to warto wiedzieć, w jaki sposób ogłosić upadłość działalności gospodarczej.

Podstawą prawną dla ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej jest ustawa z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze [Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.]. Zgodnie ze wskazaną ustawą, upadłość mogą ogłosić między innymi przedsiębiorcy prowadzący duże przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej?

Należy rozpocząć od tego, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć niewypłacalny przedsiębiorca albo każdy z jego wierzycieli. Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości swojej działalności nawet w przypadku, jeśli zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.

Przedsiębiorca (dłużnik) jest zobowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej. Jest to bardzo nieprecyzyjne sformułowanie, ale można przyjąć, że za podstawę do ogłoszenia upadłości ustawodawca uważa spełnienie się przesłanki w postaci niewypłacalności dłużnika.

Gdzie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej do sądu właściwego dla siedziby głównego zakładu swojego przedsiębiorstwa.

Uwzględnienie wniosku.

Jednak należy podkreślić, że pomimo złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd będzie uprawniony do nieuwzględnienia takiego wniosku, jeśli przedsiębiorca opóźnia się w wykonywaniu swoich obowiązków nie dłużej niż trzy miesiące, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Jednak sąd, biorąc pod uwagę interes wierzycieli, jeśli oddalenie wniosku miałoby skutkować ich pokrzywdzeniem, uwzględni wniosek.

Należy pamiętać, że jeśli majątek przedsiębiorcy, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, to w takiej sytuacji sąd również oddali taki wniosek.

Warto pamiętać, że jeśli sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, w takiej sytuacji może on zezwolić na wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawczego.

Treść wniosku ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej.

Wymagania formalne wniosku są określone przez przepisy ustawy. Ustawodawca wskazuje, że taki wniosek powinien zawierać imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę. W sytuacji, gdy dłużnikiem jest spółka osobowa albo osoba prawna, to wniosek powinien wskazywać jej reprezentantów bądź likwidatorów, jeśli zostali ustanowieni. Jeżeli wniosek dotyczy spółki należy wskazać ponadto dane wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez żadnego ograniczenia. Dłużnik ponadto powinien wskazać okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie. Ponadto dłużnik musi określić system według, którego dokonuje płatności w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. Wszelkie wymogi formalne wniosku zostały określone przez ustawodawcę w przepisie art. 22 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Jednocześnie ustawodawca umożliwia dłużnikowi wskazanie we wniosku, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej może wydawać się nieskomplikowaną czynnością, jednak dla pewności warto skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika, żeby przyspieszyć i ułatwić całą procedurę.