Odszkodowanie za wypadek przy pracy

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY – FAKTY I LICZBY

- odszkodowanie za wypadek przy pracyJak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w okresie od stycznia do września 2014 roku miały miejsce 59.270 wypadki przy pracy. Niepokojący jest fakt, że rośnie liczba wypadków śmiertelnych. Dane te prowadzą do wniosku, że pracodawcy – szukając oszczędności nierzadko kosztem pracowników – nie zapewniają swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Przyczyny wypadków przy pracy mogą być różne – uszkodzony lub stary sprzęt, oddelegowanie do danego rodzaju pracy pracowników nie posiadających niezbędnych kwalifikacji, obciążanie jednej osoby zbyt dużą liczbą obowiązków czy też niezapewnienie odpowiedniego przeszkolenia. Skutki mogą być tragiczne, nie wykluczając nawet całkowitego wyłączenia lub długotrwałego ograniczenia pracownika w dalszej aktywności zawodowej. Dlatego też nie powinno się rezygnować z dochodzenia odszkodowania za wypadek przy pracy od pracodawcy, nawet pomimo obawy przed utratą pracy.

Każdy może ulec wypadkowi przy pracy. W takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności wystąpić o wypłatę gwarantowanego odszkodowania za wypadek przy pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tego rodzaju odszkodowanie przysługuje każdemu pracownikowi, ponieważ pracodawcy są obowiązani odprowadzać składki na ubezpieczenie wypadkowe. W sytuacji jednak, w której szkoda poniesiona przez pracownika przekracza wypłacone przez ZUS odszkodowanie, pracownik może dochodzić wyrównania tej szkody przez pracodawcę.

PRZYKŁAD

Antoni F. pracował w firmie X. 27 lutego 2015r. uległ wypadkowi przy pracy, w związku z którym lekarz orzecznik ZUS stwierdził u niego długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 20%. W związku z tym Antoni otrzymał tytułem jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy kwotę 14 600 zł (730 zł x 20). Kwota ta jednak nie pokrywa w całości kosztów leczenia i rehabilitacji Antoniego, które wyniosły 50 000 zł.

W TEORII

Pracodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą co do kwoty przekraczającej jednorazowe odszkodowanie wypłacone przez ZUS za wypadek podczas pracy. Zgodnie z art. 444 Kodeksu cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Co więcej, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

W PRAKTYCE

Większość przedsiębiorców ma wykupione ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji, kwota odszkodowania od pracodawcy wypłacana jest z polisy. Jeżeli jednak pracodawca nie był ubezpieczony, to jest obowiązany wypłacić kwotę odszkodowania za wypadek podczas pracy z majątku własnego.

O czym powinien pamiętać pracownik w przypadku postępowania przed sądem?

Może się okazać, że pracodawca nie chce wypłacić swojemu pracownikowi odszkodowania. W takiej sytuacji pracownikowi pozostaje droga dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Po pierwsze, w takiej sytuacji pracownik powinien wykazać sam fakt wypadku przy pracy. Jeśli o to chodzi, to najważniejszym dokumentem jest protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy – tzw. protokół BHP, który jest sporządzany po zgłoszeniu wypadku przy pracy pracodawcy.

Po drugie, pracownik powinien wykazać, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek. Oznacza to, że wypadek był przez pracodawcę zawiniony – w szczególności, że nastąpił na skutek zaniedbań ze strony pracodawcy. Należy mieć jednak na uwadze, że duża część przedsiębiorców ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Dotyczy to podmiotów prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności). Przykładem takiego przedsiębiorstwa lub zakładu są huty, kopalnie i zakłady energetyczne czy budowlane. W przypadku takich przedsiębiorstw nie jest konieczne wykazywanie winy po stronie pracodawcy.

Po trzecie, pracownik powinien udowodnić, że na skutek wypadku poniósł szkodę oraz wysokość tej szkody i wykazać związek pomiędzy szkodą a wypadkiem. Tutaj szczególnie cenna okazać się może dokumentacja medyczna poszkodowanego, a także wszelkie rachunki za leczenie i rehabilitację. Niekiedy zachodzi także konieczność powołania dowodu z opinii biegłego.

Już na etapie przygotowania pozwu warto zwrócić się do profesjonalnego podmiotu prawnego, który pomoże w selekcji istotnych informacji i dokumentów, oceni ich doniosłość i znaczenie, a także w sposób profesjonalny opracuje pozew i inne konieczne pisma.