Pozew o ustalenie ojcostwa wzór

pozew o ustalenie ojcostwa_wzórUSTALENIE OJCOSTWA

(wzór pozwu na końcu artykułu)
Wydawać by się mogło, że kwestia macierzyństwa i ojcostwa nie powinna budzić wątpliwości. Niestety rzeczywistość bywa inna. Jeśli i Ty masz problem w tej kwestii, zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem.

1. Ogólnie o zagadnieniu.
Zgodnie z łacińską paremią „mater semper certa est, etiamsi uolgo conceperit, pater uero is est, quem nuptiae demonstrant” [Tożsamość matki jest zawsze pewna, nawet jeśli potomstwo jest pozamałżeńskie, ojcem zaś jest ten, z kim matka pozostaje w związku małżeńskim] z ustaleniem macierzyństwa jest zwykle łatwiej, dlatego też w niniejszym artykule poświęcimy uwagę ustaleniu ojcostwa.  Tym bardziej, że ustalenie ojcostwa jest bardzo istotne np. przy kwestii renty alimentacyjnej na dziecko.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje dwa domniemania co do ojcostwa:

1) w przypadku zamężnej matki – domniemywa się, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, że dziecko pochodzi od męża matki [nie ma zastosowania, jeżeli dziecko urodziło się 300 dni od orzeczenia separacji i jeśli przed upływem tych 300 dni matka zawarła drugie małżeństwo];

2) w przypadku niezamężnej matki – domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w 300, a nie później niż w 181 dniu przed urodzeniem się dziecka.
Istotnym jest, że jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić na dwa sposoby: poprzez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. W niniejszym artykule uwagę skupimy na drugiej możliwości.
2. Kto może nieść do sądu pozew o ustalenie o ustalenie ojcostwa?
Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać trzy osoby: dziecko, matka oraz domniemany ojciec dziecka. Istotnym jest, że ani matka, ani domniemany ojciec nie może wystąpić z żądaniem ustalenia ojcostwa po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości.  Co więcej, osoba dochodząca ustalenia ojcostwa nie ma obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w tym uiszczania jakichkolwiek opłat.

3. Przeciwko komu formułować pozew o ustalenie ojcostwa?
Dziecko i matka wytaczają powództwo przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje to przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy [trzeba złożyć odpowiedni wniosek o wyznaczenie kuratora].
Domniemany ojciec wytacza powództwo przeciwko matce i dziecku, a gdy matka nie żyje – tylko przeciwko dziecku.

4. Przykładowy pozew o ustalenie ojcostwa – od dziecka [wszystkie dane i fakty są zmyślone].

Poznań, dnia 20 marca 2015r.

  

Sąd Rejonowy
                        Poznań – Stare Miasto
w Poznaniu
Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań

Powód:    Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 5
61- 780 Poznań
reprezentowany przez:    przedstawiciela ustawowego – matkę
Annę Kowalską
ul. Kwiatowa 5
61- 780 Poznań

Pozwany:    Piotr Nowak
ul. Zielna 7/12
61-781 Poznań

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA

Działając w imieniu małoletniego powoda, niniejszym wnoszę o:
1)  ustalenie, że pozwany Piotr Nowak, syn Zuzanny i Michała Nowaków, urodzony dnia 27 marca 1984 r. w Poznaniu, jest ojcem powoda Jana Kowalskiego, urodzonego dnia 15 grudnia 2014r. w Poznaniu, syna Anny Kowalskiej, którego akt urodzenia o numerze 987 został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu;
2)  nadanie małoletniemu nazwiska ojca “Nowak”;
3)  orzeczenie, że pozwanemu Piotrowi Nowak nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad powodem;
4)  przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści pozwu;
5)  zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Matka powoda oraz pozwany byli w stałym, monogamicznym związku od 2010 do końca kwietnia 2014r. Na początku znajomości mieszkali osobno, ale od 2012r. prowadzili wspólne gospodarstwo domowe oraz utrzymywali regularne stosunki seksualne.

Dowody:
–   przesłuchanie matki powoda;
–   przesłuchanie świadka Joanny Majewskiej (ul. Głogowska 25/14, 61-887 Poznań).

Gdy matka powoda zaszła w ciążę, o czym dowiedziała się już po rozstaniu z pozwanym i poinformowała o tym pozwanego, ten stwierdził, że jest to niemożliwe, aby był ojcem dziecka, ponieważ zawsze używali mechanicznych środków antykoncepcyjnych. Zarzucił jednocześnie matce powoda zdradę [co nie miało miejsca i było zupełnie nieuzasadnione] i zerwał z nią wszelkie kontakty. Nigdy więcej pozwany nie interesował się ani przebiegiem ciąży, ani też dzieckiem po jego narodzinach, mimo że matka powoda zapewniała pozwanego, że bez wątpienia to on jest ojcem małoletniego Jana.

Dowód:
– odpis zupełny aktu urodzenia powoda.

Matka powoda, w okresie koncepcyjnym, kiedy doszło do zapłodnienia, tj. w marcu 2014r., utrzymywała kontakty seksualne wyłącznie z pozwanym, nigdy nie dopuściła się zdrady. Ojcem małoletniego powoda jest zatem pozwany.

Dowody:
–   przesłuchanie matki powoda;
–   dowód z badań DNA – o którego przeprowadzenie wnosi powód.

W związku z powyższym, należało wnieść jak w petitum pisma.

_______________
Anna Kowalska

Załączniki:
1)  odpis pozwu wraz z załącznikami;
2)  odpis zupełny aktu urodzenia powoda.

///
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat bądź też potrzebujesz pomocy z podobnym zagadnieniem skontaktuj się z Kancelarią Prawną.